Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 531 517

Közösségi szolgálat

Az iskolai közösségi szolgálat céljai

A tanulók számára Magyarország Kormánya a 2011. december 23-án elfogadott Nemzeti Köznevelési törvénnyel bevezette az iskolai közösségi szolgálatot, mint az érettségi kiállításának előfeltételeként teljesítendő tevékenységet. Ez a tanulók különböző készségeit és kompetenciáit fejlesztő pedagógiai eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthatják. Az iskolai közösségi szolgálat sokféleképpen megvalósítható tevékenység, mely megvalósulási helyétől és formájától függetlenül a közösség érdekét is szolgálja az egyén személyiségének fejlesztése mellett.

A kompetenciák fejlesztése mellett a pályaorientációban is fontos lehet a tanulóknak az 50 órás iskolai közösségi szolgálat. Az iskola a közösségi szolgálat megszervezésével törvény adta kötelezettségének tesz eleget, segítve a tanulók érettségihez jutását. Az iskolai közösségi szolgálati program különös értéke, hogy tanórán kívüli tevékenységgel, informális és nem formális eszközök felhasználásával erősíti a tanulók szociális érzékenységét. A pedagógiai célokon túl, lényeges, hogy a végzett tevékenység hasznos legyen minden érintett számára. Érezhesse a tanuló, hogy olyan feladatot lát el, amellyel javítja a helyi közösség és a fogadó intézményekben élők, vagy dolgozók életminőségét, a tevékenysége, jelenléte hasznos a fogadó intézményekben élőknek, tevékenykedőknek, továbbá jelentsen segítséget a fogadó intézmények munkavállalói számára is. Fontos értéke a programnak, hogy a tanulók mindegyikének lehetőséget teremt a sikeres tevékenységre, az önmegismerésre, egyéni céljaik megtalálására. Mindezeken felül a személyes emberi kapcsolatok új színnel gazdagíthatják a tanulók életét.

Az 50 óra közösségi szolgálat elvégzése alól mentesülnek:
 a felnőttoktatásban részt vevő tanulók és
 azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.

A tevékenység megszervezése az iskolában

A közösségi szolgálat előírt óráit a 12. évfolyam I. félévének végéig, de legkésőbb az érettségi vizsgák megkezdéséig teljesíteni kell a tanulónak. A közösségi szolgálat megszervezésének első lépcsőfoka, hogy azigazgató kijelöli a program megvalósulásáért felelős pedagógust, illetve − ha az intézménybe járó tanulók száma indokolja − pedagógusokat. A kijelölt pedagógus(ok) koordinálja a programot, amelyhez fel kell térképezni a helyi lehetőségeket, azokat a helyszíneket és tevékenységeket, melyek lehetővé teszik a tanulók számára az 50 órás szolgálat teljesítését. A koordinátornak össze kell gyűjtenie, hogy az intézmény székhelye (feladat-ellátási helye) közvetlen környezetében milyen lehetőségek, együttműködő szervezetek vannak, ahol megszervezhető a közösségi szolgálat. Adott esetben az is elfogadható, ha egy intézményen belül szerveznek olyan tevékenységet, amely alkalmas a közösségi szolgálat teljesítésére. A második fontos feladat a tanulók tájékoztatása a választható lehetőségekről, és arról is, hogy egy-egy helyszínen várhatóan hány tanuló tud tevékenykedni. Ezt követően a tanulók önként választják ki azt a helyet és tevékenységet, amely számukra a legvonzóbb, leghasznosabb, és amelyhez kellően motiváltak, hogy ott valóban hasznosan töltsék el a „szolgálati” idejüket. A 9.-es osztályok első szülői értekezletén napirendre kell tűzni egy tájékoztatót a közösségi szolgálatról, mert a szülők támogatása, a tanulók szülői segítése a döntésben elengedhetetlenül fontos.

A szülő támogató szerepe nem csak a program indításakor lényeges, hanem a teljes folyamatban. A tanulók részéről a „Jelentkezési lap” kitöltése igen lényeges pontja a programnak, ezzel a „szándéknyilatkozattal” a koordinátor fontos információkhoz jut, amelyek alapján helyszínt és tevékenységet tud a tanulóknak ajánlani. Abban az esetben, ha a tanuló lakhelye és az iskola székhelye, feladat-ellátási helye nem azonos, a tanuló szabadon döntheti el, hogy hol látja el a feladatot. Az eredményesség érdekében törekedni kell arra, hogy a tanulónak minél több tevékenység közül legyen lehetősége kiválasztani az(oka)t a feladato(ka)t, amely(ek) a saját személyiségéhez legközelebb áll(nak). Miskolci SZC Baross Gábor Szakgimnáziumának Pedagógiai programja 48. oldal A tevékenységek idejének meghatározása nagymértékben függ a helyszíntől, illetve attól is, hogy a tanítási óra időtartamától eltérően egy óra közösségi szolgálatot 60 percre kell tervezni. A közösségi szolgálat nem tartozik a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá. A törvény felhasználásáról az iskola saját hatáskörében dönt. Ugyanakkor elemei csak a kötelező szabályrendszeren belül vehetők figyelembe. A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető. A helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be az 50 órába.